วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ปฏิสันถารคารวตา
       สงสัยไหม ว่าทำไมถึงเรียงหัวข้อธรรมในคารวะธรรม อย่างนั้น. อ่านแล้วจะได้หายสงสัย
[261] คารวะ หรือ คารวตา 6 (ความเคารพ, การถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะพึงใส่ใจและปฏิบัติด้วยความเอื้อเฟื้อ — reverence; esteem; attention; appreciative action)

1. สัตถุคารวตา (ความเคารพในพระศาสดา — reverence for the Master) ข้อนี้บางแห่งเขียนเป็น พุทธคารวตา (ความเคารพในพระพุทธเจ้า — reverence for the Buddha)

2. ธัมมคารวตา (ความเคารพในธรรม — reverence for the Dhamma)

3. สังฆคารวตา (ความเคารพในสงฆ์ — reverence for the Order)

4. สิกขาคารวตา (ความเคารพในการศึกษา — reverence for the Training)

5. อัปปมาทคารวตา (ความเคารพในความไม่ประมาท — reverence for earnestness)

6. ปฏิสันถารคารวตา (ความเคารพในปฏิสันถาร — reverence for hospitality)
ธรรม 6 อย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแห่งภิกษุ.องฺ.ฉกฺก. 22/303/368เรื่องนี้ ได้ยินได้ฟัง ได้อ่านมาจากหลายๆ คัมภีร์ หลายๆ อาจารย์​ก็ยัง มีคำถามค้างใจว่า ทำไมถึงเรียงความสำคัญต่างๆ อย่างนี้.
เคารพเริ่มต้นที่ พระพุทธเจ้า จบลงที่ปฏิสันถาร... อ่านแล้วก็นึกไม่ออก เพราะในหมวดอื่นๆ เรียงความสำคัญข้อสุดท้ายสำคัญที่สุด
จนเมื่อกระทั่ง สองคืนก่อน ได้มีโอกาสฟังหลวงพ่อทัตตะยกเรื่อง คารวะธรรมขึ้นมา
ท่านอธิบายดังนี้ ตอนหนึ่งว่า
ใครที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้า

จึงจะ มีความเคารพในพระธรรม

ใครที่มีความเคารพใน. พระพุทธเจ้า. พระธรรม

จึงจะมีความเคารพในพระสงฆ์

ใครที่มีความเคารพใน. พระพุทธเจ้า. พระธรรม พระสงฆ์

จึงจะมีความเคารพในการสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

ใครที่มีความเคารพใน. พระพุทธเจ้า. พระธรรม พระสงฆ์ สิกขา

จึงจะมีความเคารพในความไม่ประมาท

ใครที่มีความเคารพใน. พระพุทธเจ้า. พระธรรม พระสงฆ์ สิกขา ความไม่ประมาท จึงจะมีความเคารพในการปฏิสันถาร
ถ้าใครไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้า

อย่าหวังว่าจะมีความเคารพในพระธรรม

ถ้าใครไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้า. พระธรรม

อย่าหวังว่าจะมีความเคารพในพระสงฆ์

ถ้าใครไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้า. พระธรรม. พระสงฆ์

อย่าหวังว่าจะมีความเคารพในบทสิกขา หรือการศึกษา

ถ้าใครไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้า. พระธรรม พระสงฆ์ สิกขา

อย่าหวังว่าจะมีความเคารพในความไม่ประมาท

ถ้าใครไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ สิกขา ความไม่ประมาท

อย่าหวังว่าจะมีความเคารพในการปฏิสันถารการปฏิสันถาร เป็นคุณธรรมของการเผยแผ่

จะเผยแผ่ได้ ก็ต้องเก่งในเรื่องการปฏิสันถาร

จะปฏิสันถารได้ ก็ต้องมีความเคารพ อย่างจริงใจ ทั้งห้าข้อที่ผ่านมา
การสร้างนักปฏิสันถาร ขึ้นมา ต้องประกอบด้วยคุณธรรมความเคารพทั้งหมด จะตกหล่นข้อใดเป็นไม่ได้.


ฟังหลวงพ่อท่านแล้ว มองเห็นการเชื่อมโยงของธรรมะบทนี้ได้อย่างดี

กราบขอบพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว
ลองตรองตามดีๆ เถิด


วิ. 24 ตค 60

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น